اصول انبارداری و مدیریت انبار

 
 

محتوای دوره:

- تعاریف و مفاهیم - شناسایی و دسته بندی انواع انبارها - طبقه بندی و کدگذاری انبار - سیستم کنترل انبار - سیستم کنترل موجودی - انبارگردانی - نظریات جدید پیرامون انبارداری و کنترل موجودی  

 
 
 

هدف :

شناخت سیستم انبار و عملیات های مرتبط با سیستم انبارداری. 

 
 
 
 

توانايي شركت كنندگان پس از دوره:

شناسايي وظايف و مسئوليت هاي انبارداري و ارتباط با ساير واحدها، کدگذاري، انبارگرداني و کنترل موجودي. 

 
 
 
 

منابع آموزشي :

کتاب هاي مرتبط 

 
 
 

قابل استفاده براي:

مديران و کارشناسان واحد هاي برنامه ريزي توليد، پشتياني، تدارکات و انبار 

 
 
 
 

پيش نياز:

ندارد 

 
 
 
 

دوره هاي مرتبط:

دوره هاي سيستم هاي مديريت کيفيت 

 
 
 
 

كارگاه آموزشي:

دارد 

 
 
چاپ
 
 

مدت دوره:

2 روز (16 ساعت) 

 
 
     
2008-2009 Imq Academy Co. All Rights Reserved.