صفحه نخست > دوره های آموزشی > مهندسی صنایع و رویکرد های بهبود

مهندسی صنایع و رویکرد های بهبود

   
1
مدت دوره: 24 ساعت (3 روز)
5,950,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

20 - 18

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

12 - 10

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
2
مدت دوره: 16 ساعت (2 روز)
4,150,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

14 - 13

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

28 - 27

اسفند

-

   
   
3
مدت دوره: 16 ساعت (2 روز)
4,100,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

23 - 22

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

05 - 04

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

03 - 02

اسفند

-

   
   
4
مدت دوره: 16 ساعت (2 روز)
4,000,000 ريال
   
   

فروردین

25 - 24

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

12 - 11

شهریور

-

مهر

-

آبان

02 - 01

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

02 - 01

   
   
5
مدت دوره: 16 ساعت (2 روز)
4,550,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

28 - 27

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

14 - 13

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

06 - 05

بهمن

-

اسفند

-

   
   
6
مدت دوره: 16 ساعت (2 روز)
4,550,000 ريال
   
   

فروردین

31 - 30

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

13 - 12

مرداد

-

شهریور

-

مهر

25 - 24

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

17 - 16

اسفند

-

   
   
7
مدت دوره: 16 ساعت (2 روز)
4,250,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

21 - 20

مرداد

-

شهریور

-

مهر

27 - 26

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
8
مدت دوره: 16 ساعت (2 روز)
4,100,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

05 - 04

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

16 - 15

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
9
مدت دوره: 16 ساعت (2 روز)
4,250,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

31 - 30

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

12 - 11

اسفند

-

   
   
10
مدت دوره: 16 ساعت (2 روز)
4,250,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

09 - 08

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

29 - 28

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
11
مدت دوره: 16 ساعت (2 روز)
4,100,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

15 - 14

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

07 - 06

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

26 - 25

بهمن

-

اسفند

-

   
   
12
مدت دوره: 16 ساعت (2 روز)
4,450,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

21 - 20

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

15 - 14

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
13
مدت دوره: 16 ساعت (2 روز)
4,550,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

27 - 26

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

17 - 16

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
14
مدت دوره: 16 ساعت (2 روز)
4,250,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

06 - 05

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

23 - 22

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
15
مدت دوره: 8 ساعت (1 روز)
2,250,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

19

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

11

بهمن

-

اسفند

-

   
   
16
مدت دوره: 16 ساعت (2 روز)
4,500,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

30 - 29

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

02 - 01

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
17
مدت دوره: 16 ساعت (2 روز)
3,950,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

19 - 18

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

04 - 03

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
18
مدت دوره: 24 ساعت (3 روز)
59,500,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

24 - 22

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

04 - 02

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
19
مدت دوره:
00 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-