صفحه نخست > دوره های آموزشی > مدیریت پروژه

مدیریت پروژه

   
1
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
4,400,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

17 - 16

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

12 - 11

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
2
مدت دوره: 24 ساعت(3 روز)
6,450,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

13 - 11

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

30 - 28

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
3
مدت دوره: 24 ساعت (3 روز)
6,850,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

29 - 27

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

06 - 04

بهمن

-

اسفند

-

   
   
4
مدت دوره:
7,500,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-