صفحه نخست > دوره های آموزشی > مدیریت محیط زیست و انرژی

مدیریت محیط زیست و انرژی

   
1
مدت دوره: 32ساعت (3 روز)
5,950,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

28 - 26

شهریور

-

مهر

-

آبان

24 - 22

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
2
مدت دوره: 40 ساعت (5 روز)
12,850,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

13 - 09

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

16 - 12

بهمن

-

اسفند

-

   
   
3
مدت دوره: 16 ساعت (2 روز)
4,100,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

04 - 03

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

19 - 18

بهمن

-

اسفند

-

   
   
4
مدت دوره: 24 ساعت(3 روز)
5,950,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

29 - 27

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

28 - 26

اسفند

-

   
   
5
مدت دوره: 16 ساعت (2 روز)
4,100,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

28 - 27

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

06 - 05

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
6
مدت دوره:
2,200,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

26

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

09

اسفند

-