صفحه نخست > دوره های آموزشی > مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

   
1
مدت دوره: 24 ساعت (3 روز)
5,950,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

06 - 04

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

13 - 11

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
2
مدت دوره: 40 ساعت (5 روز)
12,850,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

21 - 17

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

25 - 21

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
3
مدت دوره: 24 ساعت (3 روز)
5,950,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

13 - 11

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

15 - 13

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
4
مدت دوره: 24ساعت (3 روز)
4,350,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

07 - 06

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

04 - 03

   
   
5
مدت دوره: 16 ساعت (2 روز)
4,200,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

24 - 23

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

24 - 23

اسفند

-

   
   
6
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
4,350,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

13 - 12

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

28 - 27

بهمن

-

اسفند

-