صفحه نخست > دوره های آموزشی > فناوری و امنیت اطلاعات

فناوری و امنیت اطلاعات

   
1
مدت دوره: 24 ساعت (3 روز)
6,950,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

09 - 07

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

18 - 16

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

20 - 18

بهمن

-

اسفند

-

   
   
2
مدت دوره: 40 ساعت(5 روز)
16,700,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

27 - 23

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

06 - 02

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

18 - 14

   
   
3
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
4,300,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

15 - 14

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

02 - 01

دی

-

بهمن

-

اسفند

-