صفحه نخست > دوره های آموزشی > دانش مدیریت و تعالی سازمانی

دانش مدیریت و تعالی سازمانی

   
1
مدت دوره: 24 ساعت (3 روز)
5,900,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

13 - 11

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

16 - 14

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
2
مدت دوره: 16 ساعت (2 روز)
4,100,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

25 - 24

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

13 - 12

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

17 - 16

اسفند

-

   
   
3
مدت دوره: 16 ساعت (2 روز)
3,950,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

27 - 26

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

29 - 28

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

28 - 27

اسفند

-

   
   
4
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
4,100,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

23 - 22

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

21 - 20

بهمن

-

اسفند

-

   
   
5
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
4,100,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

09 - 08

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

05 - 04

   
   
6
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
4,000,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

29 - 28

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

23 - 22

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
7
مدت دوره: 8 ساعت(1 روز)
2,200,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

01

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

10

   
   
8
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
3,950,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

03 - 02

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

12 - 11

بهمن

-

اسفند

-