صفحه نخست > دوره های آموزشی > مدیریت منابع انسانی و امور اداری

مدیریت منابع انسانی و امور اداری

   
1
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
4,450,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

28 - 27

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

04 - 03

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
2
مدت دوره: 16 ساعت (2 روز)
4,100,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

30 - 29

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

10 - 09

اسفند

-

   
   
3
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
4,250,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

19 - 18

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

05 - 04

بهمن

-

اسفند

-

   
   
4
مدت دوره: 16 ساعت (2 روز)
4,400,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

06 - 05

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

10 - 09

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
5
مدت دوره: 16 ساعت (2 روز)
3,950,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

30 - 29

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

31

مهر

01

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

21 - 20

اسفند

-

   
   
6
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
3,950,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

19 - 18

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

19 - 18

بهمن

-

اسفند

-

   
   
7
مدت دوره: 16 ساعت (2روز)
3,950,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

17 - 16

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

16 - 15

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

09 - 08

   
   
8
مدت دوره: 16 ساعت (2 روز)
3,900,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

03 - 02

مرداد

-

شهریور

-

مهر

29 - 28

آبان

-

آذر

-

دی

30 - 29

بهمن

-

اسفند

-

   
   
9
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
3,900,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

15 - 14

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

03 - 02

اسفند

-

   
   
10
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
4,450,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

23 - 22

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

06 - 05

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
11
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
4,100,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

07 - 06

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

13 - 12

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
12
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
4,300,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

27 - 26

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

23 - 22

بهمن

-

اسفند

-

   
   
13
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
4,400,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

21 - 20

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

05 - 04

اسفند

-

   
   
14
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
3,900,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

13 - 12

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

15 - 14

دی

-

بهمن

-

اسفند

-