صفحه نخست > دوره های آموزشی > مدیریت آموزشی

مدیریت آموزشی

   
1
مدت دوره: 24 ساعت(3 روز)
5,650,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

25 - 23

شهریور

-

مهر

-

آبان

19 - 17

آذر

-

دی

-

بهمن

06 - 04

اسفند

-

   
   
2
مدت دوره: 16 ساعت (2 روز)
4,250,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

23 - 22

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

02 - 01

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
3
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
4,100,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

05 - 04

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

11 - 10

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
4
مدت دوره: 8 ساعت(1 روز)
2,300,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

04

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

03

   
   
5
مدت دوره: 8 ساعت(1 روز)
2,300,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

29

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

17

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
6
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
4,300,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

22 - 21

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

15 - 14

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

22 - 21

بهمن

-

اسفند

-