صفحه نخست > دوره های آموزشی > ارتباط و روابط عمومی

ارتباط و روابط عمومی

   
1
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
4,150,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

21 - 20

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

26 - 25

بهمن

-

اسفند

-

   
   
2
مدت دوره: 8 ساعت(1 روز)
2,100,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

11

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

07

   
   
3
مدت دوره: 8 ساعت(1 روز)
2,150,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

25

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

02

اسفند

-