صفحه نخست > دوره های آموزشی > بازاریابی ، فروش و امور مشتریان

بازاریابی ، فروش و امور مشتریان

   
1
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
4,200,000 ريال
   
   

فروردین

25 - 24

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

25 - 24

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

21 - 20

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
2
مدت دوره: 16 ساعت(2روز)
4,650,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

29 - 28

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

16 - 15

   
   
3
مدت دوره: 8 ساعت(1 روز)
2,200,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

08

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

08

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
4
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
4,200,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

10 - 09

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

30

آذر

01

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
5
مدت دوره: 16 ساعت (2 روز)
4,650,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

13 - 12

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

14 - 13

بهمن

-

اسفند

-

   
   
6
مدت دوره: 16 ساعت (2 روز)
4,200,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

31 - 30

مرداد

-

شهریور

-

مهر

27 - 26

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

12 - 11

اسفند

-

   
   
7
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
4,650,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

21 - 20

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

04 - 03

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
8
مدت دوره: 24 ساعت(3 روز)
5,950,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

20 - 18

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

08 - 06

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

05 - 03

   
   
9
مدت دوره: 8 ساعت(1 روز)
2,450,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

16

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

30

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
10
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
4,650,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

20 - 19

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

05 - 04

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
11
مدت دوره: 8 ساعت(1 روز)
2,450,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

06

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

24

اسفند

-