صفحه نخست > دوره های آموزشی > تدارکات امور گمرکی و انبار داری

تدارکات امور گمرکی و انبار داری

   
1
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
4,250,000 ريال
   
   

فروردین

29 - 28

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

04 - 03

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

17 - 16

اسفند

-

   
   
2
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
4,850,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

07 - 06

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

29 - 28

بهمن

-

اسفند

-

   
   
3
مدت دوره: 16 ساعت (2 روز)
3,850,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

15 - 14

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

04 - 03

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
4
مدت دوره: 16 ساعت (2 روز)
3,850,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

31

تیر

01

مرداد

-

شهریور

-

مهر

07 - 06

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
5
مدت دوره: 16 ساعت (2 روز)
3,850,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

05 - 04

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

25 - 24

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
6
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
4,150,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

27 - 26

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

25 - 24

آبان

-

آذر

-

دی

28 - 27

بهمن

-

اسفند

-

   
   
7
مدت دوره:
3,850,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

17 - 16

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

12 - 11

بهمن

-

اسفند

-

   
   
8
مدت دوره: 8 ساعت(1 روز)
1,950,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

14

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

14

   
   
9
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
3,850,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

24 - 23

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

19 - 18

اسفند

-

   
   
10
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
3,950,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

31

مهر

01

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

02 - 01