صفحه نخست > دوره های آموزشی > مدیریت مالی و حسابداری

مدیریت مالی و حسابداری

   
1
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
4,350,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

19 - 18

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

29 - 28

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
2
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
4,850,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

30 - 29

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

15 - 14

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
3
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
4,650,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

02 - 01

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

07 - 06

اسفند

-

   
   
4
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
5,000,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

26 - 25

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

16 - 15

بهمن

-

اسفند

-

   
   
5
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
5,000,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

12 - 11

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

25 - 24

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
6
مدت دوره: 8 ساعت(1روز)
2,850,000 ريال
   
   

فروردین

25

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

20

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
7
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
4,950,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

21 - 20

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

02 - 01

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
8
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
4,300,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

07 - 06

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

26 - 25

اسفند

-

   
   
9
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
4,300,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

11 - 10

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

30 - 29

بهمن

-

اسفند

-

   
   
10
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
4,300,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

28 - 27

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

14 - 13

اسفند

-