صفحه نخست > دوره های آموزشی > فنی و مهندسی

فنی و مهندسی

   
1
مدت دوره: 16 ساعت (2 روز)
4,200,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

12 - 11

شهریور

-

مهر

-

آبان

19 - 18

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
2
مدت دوره: 16 ساعت (2 روز)
4,150,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

26 - 25

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

26 - 25

بهمن

-

اسفند

-

   
   
3
مدت دوره: 16 ساعت (2 روز)
4,200,000 ريال
   
   

فروردین

29 - 28

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

14 - 13

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
4
مدت دوره: 16 ساعت (2 روز)
4,100,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

17 - 16

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

07 - 06

بهمن

-

اسفند

-

   
   
5
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
4,150,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

02 - 01

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

10 - 09

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
6
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
3,950,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

25 - 24

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

02 - 01

   
   
7
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
3,900,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

30 - 29

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

27 - 26

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
8
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
4,100,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

28 - 27

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

21 - 20

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
9
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
3,900,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

03 - 02

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

26 - 25

اسفند

-