صفحه نخست > دوره های آموزشی > حقوق

حقوق

   
1
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
4,350,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

17 - 16

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

09 - 08

بهمن

-

اسفند

-

   
   
2
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
4,350,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

26 - 25

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

26 - 25

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
3
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
5,750,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

15 - 14

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

28 - 27

بهمن

-

اسفند

-

   
   
4
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
4,500,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

21 - 20

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

17 - 16

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
5
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
4,600,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

21 - 20

مهر

-

آبان

-

آذر

17 - 16

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
6
مدت دوره: 8 ساعت(1 روز)
2,200,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

18

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

07

اسفند

-