صفحه نخست > دوره های آموزشی > مدیریت کیفیت

مدیریت کیفیت

   
1
مدت دوره: 32 ساعت (4 روز)
1,000 ريال
   
   

فروردین

29

اردیبهشت

01

خرداد

31

تیر

03

مرداد

05 - 02

شهریور

18 - 15

مهر

29 - 26

آبان

20 - 17

آذر

23 - 20

دی

23 - 20

بهمن

21 - 18

اسفند

10 - 07

   
   
2
مدت دوره: 40 ساعت (5 روز)
12,850,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

30 - 26

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

11 - 07

مهر

-

آبان

27 - 23

آذر

-

دی

-

بهمن

14 - 10

اسفند

-

   
   
3
مدت دوره: 40 ساعت (5 روز)
8,900,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

23 - 19

خرداد

-

تیر

31 - 27

مرداد

-

شهریور

-

مهر

08 - 04

آبان

-

آذر

18 - 14

دی

-

بهمن

07 - 03

اسفند

-

   
   
4
مدت دوره: 24 ساعت (3 روز)
5,950,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

09 - 07

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

04 - 02

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

09 - 07

بهمن

-

اسفند

-

   
   
5
مدت دوره: 24 ساعت (3 روز)
5,950,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

14 - 12

شهریور

-

مهر

-

آبان

10 - 08

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
6
مدت دوره: 24 ساعت (3 روز)
5,850,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

10 - 08

تیر

-

مرداد

-

شهریور

11 - 09

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

09 - 07

بهمن

-

اسفند

-

   
   
7
مدت دوره: 16 ساعت (2 روز)
3,950,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

03 - 02

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

14 - 13

بهمن

-

اسفند

-

   
   
8
مدت دوره: 16 ساعت (2 روز)
4,100,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

07 - 06

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

30 - 29

دی

-

بهمن

-

اسفند

-